Vercaemerschool Oostende

Een gemengd project op de site van de Vercaemerschool voorzien van een sociaal woonproject 
en kinderdagverblijf met buitenschoolse kinderopvang. 

Categorie publiek , zorg
Beschrijving kinderdagverblijf - buitenschoolse opvang / sociaal huisvestingsproject met 89 entiteiten
Locatie hoek Nieuwpoortsesteenweg - Northlaan, Oostende
Bouwheer De Oostendse Haard cvba, Woonwel cvba en Stad Oostende
Architectuurwedstrijd 1e laureaat - gunning afgelast
Ontwerp 2010

De  uitdaging van een gemengd project op de aangeduide site van de Vercaemerschool vraagt een zeer goede analyse van de bestaande bebouwing, de omgeving en een doorgedreven onderzoek van het vooropgestelde bouwprogramma. De opdracht genereert een aantal vraagstukken waar op genuanceerde wijze een antwoord dient gegeven te worden.

Een optimale oriëntatie van de appartementen is voor ons een basiskwaliteit. Het wordt aangewend als uitgangspunt bij de inplanting van de bouwvolumes. Er wordt gestreefd naar een optimale bezonning van de woongelegenheden.

De gecreëerde U-vorm richt zich naar de achterliggende groene open ruimte en omarmt een nieuw binnenruimte die zal ingericht worden als beleefgroen voor de omgevende bewoners en voor de gebruikers van de nieuwe semi-publieke ruimte.

Bij de inplanting worden de woningen zoveel mogelijk van de chaos van het kruispunt weggeoriënteerd. Er wordt een laag volume opgetrokken in de Northlaan en een zachte muur in de Nieuwpoortsesteenweg. Door de kinderopvang en crèche naar de straatgevels te brengen, willen we het kleurrijke en levendige aspect aanwenden om de straatgevels te animeren.

Als gevolg van een aantal specifieke stedenbouwkundige, architecturale en programmatorisch ingegeven keuzes, wordt binnen het ontwerpvoorstel één groot centraal binnengebied gecreëerd.

Ze wordt ingezet als collectieve verblijfsruimte waar bewoners en bezoekers elkaar zullen ontmoeten en ze vormt een aangenaam groen kader vanuit de omgevende bewoning. Af en toe worden op speelse manier uitsparingen gemaakt in de glooiing die zullen functioneren als de private buitenruimtes voor het kindergebeuren.

De ruimtelijke ervaring van het binnengebied willen we nog vergroten door de toepassing van een hellend vlak dat stijgt richting de Nieuwpoortsesteenweg. Op die manier wordt de vierde gevel van het terrein de overzijde van de straat.

Het binnengebied wordt voor zacht verkeer (fietsers, voetgangers en occasioneel verkeer) ontsloten via uitnodigende openingen in de volumes langs de aanpalende straten. De opening in de Northlaan verbindt de esplanade met het binnengebied.