vrije basisschool De Talententuin

Creëren van een win-winsituatie door uitbreiding binnen een nieuw dak. 
Nieuwbouw sanitair blok als organiserend volume op de speelplaats. 
Het polyvalenter maken van bestaande kleuterzaal.

Categorie school
Beschrijving bouwen van vijf klassen binnen nieuw dak bovenop bestaand gebouw, het bouwen van een nieuw sanitair blok en de renovatie van de kleuterzaal
Locatie Stationsstraat, Lendelede
Bouwheer Prizma Scholengroep
Architectuurwedstrijd 1e laureaat
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020 - 2021

De basisschool bevindt zich in de dorpskern van Lendelede waarin zowel een kleuter- als lagere afdeling is gehuisvest. Het gebouw voor lager onderwijs bevindt zich langs de Stationsstraat. Dit gebouw is echter door de groei van de school te klein geworden waardoor er een nood is aan 5 bijkomende klassen. In plaats van hiervoor een nieuw gebouw op te richten wordt er geopteerd voor een uitbreiding van het bestaande gebouw waarbij er een praktische en energetische win-winsituatie ontstaat.

Tegelijk voldoet het huidige sanitair blok op de speelplaats niet meer aan de hedendaagse eisen waardoor een vernieuwing zich opdrong. In plaats van huidige footprint te behouden werd er geopteerd voor een nieuwe inplanting die de huidige speelplaats meer organiseert.

Als laatste wordt ook huidige kleuterzaal vernieuwd. Een hogere polyvalentie, betere verlichting en een robuustere vloer zijn hierbij de voornaamste uitgangspunten.

HERNIEUWBOUW DAKVOLUME LAGERE SCHOOL

Om een optimale werking van de school te garanderen en om de groenzone achteraan het perceel integraal te behouden, werd er voor geopteerd om de ongebruikte zolderruimte van het gebouw te verbouwen.

Met het vernieuwen van het dak worden twee zaken in één handeling aangepakt. Enerzijds krijgt het gebouw door een groter dak een extra bruikbaar verdieping. Anderzijds wordt het dak zo performanter waardoor het gebouw in zijn geheel energiezuiniger wordt.

Het nieuwe dak krijgt een wisselende structuur om enerzijds op die manier klassen te kunnen creëren met de vereiste afmetingen (oppervlakte 60 m², vrije hoogte 3 m) en om anderzijds de visuele impact op de Stationsstraat zoveel mogelijk te beperken.

De materialisatie van het dak zijn grijze ruitleien. Een neutrale kleur die aansluit met de betonnen gevelelementen van het bestaande gebouw. Door het nieuwe volume volledig in hetzelfde materiaal te bekleden, willen we dat het nieuwe dakvolume niet wordt opgevat als derde bouwlaag. Dit wordt versterkt door het aansluiten van de dakvorm op de aangrenzende bebouwing. De verspringing van de hellingshoeken vormt in combinatie met de dakuitbouwen een speelse architectuur bovenop een statige sokkel.

HERNIEUWBOUW SANITAIR BLOK

Het nieuwe volume komt los van het kleutergebouw en wordt gebruikt als organiserend volume op de speelplaats. Omdat de speelplaats vrij beperkt is in vergelijking met het aantal leerlingen, wordt het dak van het sanitair blok toegankelijk gemaakt. Op die manier moet er niet ingeboet worden in het aantal m² speelruimte.

Daar het gebouw los op de speelplaats wordt geplaatst, opteren we voor een ronde vormgeving, omdat deze oriëntatieloos is ten opzichte van de andere gebouwen en de speelplaatsen.


RENOVATIE KLEUTERZAAL

In de kleuterafdeling komen alle kleuterklassen samen in een grote zaal. Deze zaal is momenteel door de slechte vloer en akoestiek niet uitnodigend genoeg om veel te gebruiken. Met de minimale ingrepen wordt vooral ingezet op een beter comfort (verlichting, akoestiek,…) in combinatie met een hogere polyvalentie.