site De Witte Lietaer

De oude fabriekssite van de Witte Lietaer maakt deel van de dorpsvernieuwingsprojecten van de stad. Het centrum van Lauwe wordt door de totaalontwikkeling met plein, cultureel centrum, één- en meergezinswoningen, ... uitgebreid tot aan de Leie. 

Categorie woonontwikkeling
Beschrijving nieuwe woonontwikkeling met diverse woonblokken langsheen Leieboord
Locatie Leiestraat, Menen
Bouwheer Development Coördination Belgium
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2009
Uitvoering 2013 - 2019

Het project bestaat onder andere uit residentie Ter Veere - Ten Ockere met 49 woonentiteiten, residentie Leiezicht met 40 woonentiteiten, residentie Blanc De Lys met 12 luxe-appartementen en de kleinschaligere residentie De Heerlijkheid met 6 appartementen en kadert binnen een groter masterplan ontwikkeld door Architecten Groep III.

MASTERPLAN
De leieboord wordt ontwikkeld als een groene open ruimte met plaats voor natuur en ontspanning. De groene ruimte krijgt vorm door een zorgvuldige inplanting van de nieuwe volumes, ruimte voor kwalitatieve groenvoorzieningen voor recreatie en natuurontwikkeling.

De volumes worden zodanig gepositioneerd dat de oeverzone zich uitbreidt tot aan de Koningin Astridlaan / Leiestraat en de gebouwen zich in de leieboord uiten als ‘wonen in het oeverlandschap van de Leie’. De gebouwen worden haaks op de Koningin Astridlaan gepositioneerd om zo ook de zichtassen naar de Leie te vrijwaren.

TER VEERE – TEN OCKERE
Nieuwbouwproject voor 49 woonentiteiten met ondergrondse parkeergarage.

De inrit naar de ondergrondse parking langs de Koningin Astridlaan gebeurt door middel van een helling tot het niveau -1. Door de ontsluiting van de gebouwen voor motorisch verkeer op een lager niveau te brengen, wordt het karakter van het oeverlandschap niet verstoord. Gelijk met het straatniveau worden 2 paden aangelegd die beide appartementsgebouwen toegankelijk maken voor voetgangers, de liftkernen lopen door tot het ondergronds niveau.

Door de haakse inplanting op de Leie omwille van oriëntatie en interne en externe zichtassen, krijgen beide gebouwen een belangrijke kopfunctie. Om die reden werd er gekozen om op bepaalde plaatsen deze tot de maximaal toegelaten bouwhoogte van 6 bouwlagen op te trekken.

LEIEZICHT
Nieuwbouwproject voor 40 woonentiteiten langs de Leie met ondergrondse parkeergarage.

De inrit naar de parking ligt zo dicht mogelijk bij de Leiestraat, zodat de impact van gemotoriseerd verkeer op de site minimaal blijft. Op het naastgelegen perceel worden nog bijkomende bezoekersparkeerplaatsen voorzien, ook zo dicht mogelijk bij de Leiestraat.

Het appartementsgebouw is voor voetgangers bereikbaar door middel van de wandelpaden in het oeverlandschap. Zo krijgt de benadering van het gebouw onmiddellijk zijn gepaste groene atmosfeer.

Ook hier wordt terug gestreefd naar de belangrijke kopfunctie, die een leuke verderzetting is van de andere gebouwen langs de Leie. Op bepaalde plaatsen was het dan hier aanvaardbaar om de maximaal toegelaten bouwhoogte tot 6 bouwlagen op te trekken.

De woonentiteiten die zich in het lager gelegen gedeelte bevinden, zijn oost-west georiënteerd. Zij hebben zijdelings zicht op de Leie, en kijken vooral op de beekvallei die tussen de woongebouwen wordt aangelegd.

BLANC DE LYS
Dit project is een woongebouw met 12 luxe-appartementen. Naast het aspect van de grotere vloeroppervlaktes tov de standaard appartementen, zijn er natuurlijk tal van extra aandachtspunten waar je voor dergelijk doelpubliek aandachtig voor moet zijn.  De residentie Blanc de Lys is het resultaat van een zoeken naar een inherente logica tussen het programma, de constructie en de vorm. Met dit uitgangspunt wordt dialoog aangegaan met zijn specifieke omgeving, die op zijn beurt het ontwerp in de juiste vorm kneedt.

De aanwezigheid van de Leie is bepalend op deze site, wie hier vertoeft wil vanuit de woonkamer het water zien. Maar lijnrecht daartegenover kan de minder positieve oriëntatie van de site niet worden ontkent. Het zicht op de Leie moet alom vertegenwoordigd worden in het interieur, maar ook de bezonning moet gerespecteerd worden. Iedere  bewoner heeft zijn eigen identiteit en bijgevolg ook de woonentiteiten op zich.

HEERLIJKHEID
Dit project is het enige project die zich aan de overzijde van de Leistraat bevindt en zich niet IN maar AAN de ‘oevers van de Leie’ plaatst. Het is een dubbelzijdige benadering. Enerzijds maakt het visueel een deel uit van de grotere nieuwbouwvolumes, anderzijds moet het een overgang maken naar de verkaveling met eengezinswoningen die zich erachter bevindt. Het is een bescheiden project met 6 appartementen in 3 bouwlagen. De vormentaal en materialiteit bevestigt ook deze schijnbare eenvoud. De parkeerplaatsen zijn bovengronds naast het gebouw voorzien, deels overdekt. De luifelstructuur aan het gebouw die hiervoor is ontworpen maakt het gebouw toegankelijker en bevestigd meer zijn aanwezigheid in het landschappelijk geheel van de beekvallei dat naast het gebouw en de verkaveling doorloopt tot het huidige stadscentrum.