Theresianenhof

Vanuit de intentie om in dit binnengebied nieuwe woningen op te richten met een aansluitende publieke ruimte, was de opmaak van een masterplan met een globale strategie voor het hele gebied noodzakelijk.

Categorie woonontwikkeling , publiek
Beschrijving gemengd inbreidingsproject
Locatie Ezelstraat – Klaverstraat – Hugo Losschaertstraat, Brugge
Bouwheer Prisma Projects
Uitvoering 2015 - 2019
bouwkost ca. €17 500 000

SITUERING
Het terrein van het gemengd bouwproject is een strategisch gelegen binnengebied in het centrum van Brugge, op korte afstand van de Markt. Er werd voor het terrein een masterplan opgemaakt met een globale strategie voor het hele gebied.

Aansluitend bij het woonprogramma zijn er twee andere belangrijke actoren mee betrokken in de globale visie om het gebied aan te pakken en te revitaliseren, namelijk de leegstaande en voorlopig onbestemde Weylerkazerne en de naburige Middenschool

MASTERPLAN
Het masterplan ambieert een fijnmazig netwerk van trage wegen die een verbinding mogelijk maakt tussen de diverse kloostertuinen. Ze vertrekt vanuit de visie van de Stad Brugge om omliggende groene ruimtes aaneen te schakelen en een ‘zachte’ as te ontwikkelen doorheen het stedelijk weefsel vanaf de Markt tot aan de stadsring.

De nieuwe publieke buitenruimte snijdt dwars door het binnengebied en loopt parallel aan de Ezelstraat, die fungeert als drager van gemotoriseerd verkeer. Het groen zal voornamelijk bestaan uit private tuinen, publiek buurtgroen en een grote groene speelruimte voor de Middenschool.

Vanuit dit gedachtegoed zal bovenop een ondergrondse parkeergarage een voldoende hoge daktuinopbouw gerealiseerd worden. De inplanting van de nieuwe woningen zal zorgen voor de begeleiding en versterking van het groen fijnmazig netwerk voor fietsers en voetgangers.

De nieuwe groene as zal samen met een opfrissing en herbestemming van de Weylerkazerne de buurt opladen tot een nieuw, levendig stadsdeel waar het fijn vertoeven is voor bewoner, toerist en toevallige passant.