Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hoeve De Laere

Het voorstel anticipeert sterk op het stedenbouwkundig plan, en zijn uitgangspunt: venster op het landschap.  De nieuwe wijk mag geen enclave worden, maar eerder een motor voor versterking van de sociale cohesie in het ruimere gebied.

Categorie Masterplanning Meergezinswoning

Locatie Dudzeelsesteenweg, Brugge

Opdrachtgever Vivendo

Ontwerp 2017 - 2020

Uitvoering 2019 - 2021

Status gerealiseerd

i.s.m. evr-Architecten

Het ontwerp van dit project is vertrokken vanuit de stedenbouwkundige visie van Fris in het Landschap

“De ambitie is een aantrekkelijke duurzame nieuwe woonwijk te creëren aan de rand van het polderlandschap met een kwaliteitsvolle publieke ruimte die een meerwaarde voor de omgevende wijk betekent en tegelijkertijd een identiteit en herkenbaarheid geeft aan het huisvestingsproject De Laere.” 

Het bouwprogramma van 80 sociale woningen met een min of meer gelijke verdeling tussen grondgebonden woningen en appartementen, is geconcipieerd als een mix van sociaal wonen. Dit zowel in koop- en huurprogramma als in één- en meergezinswoningen.

Alle bouwvolumes worden in 8 woonrijen bijna evenwijdig met de Dudzeelse Steenweg voorzien maar ten opzichte van elkaar licht gedraaid zodat er tussenin spievormige verkeersvrije woonstraten ontstaan. De pleinen en de woonblokken richten zich zo niet alleen op het achterliggend polderlandschap, maar genieten ook van een heel gunstige oost-west oriëntatie. Dit is een basiskwaliteit die voor alle types van woning geldt.

De meergezinswoningen zijn geclusterd rond een centrale circulatieruimte. Het afstappen van de conventionele opbouw van  appartementen als een batterij van appartementen naast elkaar, geeft als voordeel dat alle gevels evenwaardig worden. Ook daalt het aantal stijgpunten aanzienlijk en ontstaat er een interne onmoetingsplek voor bewoners.

De woningen zijn ook hier een mix geworden van verschillende types. Er is gestreefd naar een mooie integratie van de kleinere woningen en de woningen voor de grotere gezinnen. Deze diversiteit uit zich in de vormgeving van de woningen. Dit vormenspel bevestigd de identiteit van de bewoner en wordt door een fijne detaillering nog verstevigd in de materialisatie van de gevels.