Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prizma De Talententuin Lendelede

Optopping lagere school met vijf klassen en een nieuw sanitair blok

Categorie Architectuur School

Locatie Stationsstraat Lendelede

Opdrachtgever Scholengroep Prizma

Ontwerp 2018

Uitvoering 2021-2022

Status gerealiseerd

De basisschool bevindt zich in de dorpskern van Lendelede waarin zowel een kleuter- als lagere afdeling is gehuisvest. Het gebouw voor lager onderwijs bevindt zich langs de Stationsstraat. Dit gebouw is echter door de groei van de school te klein geworden waardoor er een nood is aan 5 bijkomende klassen. In plaats van hiervoor een nieuw gebouw op te richten wordt er geopteerd voor een uitbreiding van het bestaande gebouw waarbij er een praktische en energetische win-winsituatie ontstaat.

Tegelijk voldoet het huidige sanitair blok op de speelplaats niet meer aan de hedendaagse eisen waardoor een vernieuwing zich opdrong. In plaats van huidige footprint te behouden werd er geopteerd voor een nieuwe inplanting die de huidige speelplaats meer organiseert.

Optopping lagere school

Om een optimale werking van de school te garanderen en om de groenzone achteraan het perceel integraal te behouden, werd er voor geopteerd om de ongebruikte zolderruimte van het gebouw te verbouwen.

Met het vernieuwen van het dak worden twee zaken in één handeling aangepakt. Enerzijds krijgt het gebouw door een groter dak een extra bruikbaar verdieping. Anderzijds wordt het dak zo performanter waardoor het gebouw in zijn geheel energiezuiniger wordt.

Het nieuwe dak krijgt een wisselende structuur om enerzijds op die manier klassen te kunnen creëren met de vereiste afmetingen (oppervlakte 60 m², vrije hoogte 3 m) en om anderzijds de visuele impact op de Stationsstraat zoveel mogelijk te beperken.

De materialisatie van het dak zijn grijze ruitleien. Een neutrale kleur die aansluit met de betonnen gevelelementen van het bestaande gebouw. Door het nieuwe volume volledig in hetzelfde materiaal te bekleden, willen we dat het nieuwe dakvolume niet wordt opgevat als derde bouwlaag. Dit wordt versterkt door het aansluiten van de dakvorm op de aangrenzende bebouwing. De verspringing van de hellingshoeken vormt in combinatie met de dakuitbouwen een speelse architectuur bovenop een statige sokkel.

Hernieuwbouw sanitair blok

Het bestaande sanitaire blok voor het lager is verouderd en moet vernieuwd worden. Van deze aanpassingswerken wordt de opportuniteit genomen om de inplanting opnieuw te bekijken.

Het nieuwe volume komt los van het kleutergebouw en wordt gebruikt als organiserend volume op de speelplaats. Omdat de speelplaats vrij beperkt is in vergelijking met het aantal leerlingen, wordt het dak van het sanitair blok toegankelijk gemaakt. Op die manier moet er niet ingeboet worden in het aantal m² speelruimte.

Daar het gebouw los op de speelplaats wordt geplaatst, opteren we voor een ronde vormgeving, omdat deze oriëntatieloos is ten opzichte van de andere gebouwen en de speelplaatsen.

De gevelafwerking wordt uitgevoerd in verticaal bekist architectonisch beton. Een robuust materiaal die ideaal is voor bebouwing op een speelplaats en eveneens een knipoog is naar de betonnen gevelelementen van het bestaande hoofdgebouw.